JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA::WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU::55 - lecie szkoły - szkoła na dwie piątki

Proceury uzyskania karty rowerowej

Procedura uzyskania karty rowerowej
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

PODSTAWY PRAWNE:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.2).

 

 

 Głównym celem jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego i świadomego uczestniczenia
w ruchu drogowym, dbałości o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie.1. Całością spraw organizacyjnych zawiązanych z uzyskaniem karty rowerowej, motorowerowej zajmuje się szkoła we współpracy z policją.

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń (załącznik) potwierdzający zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności .3. Warunki otrzymania karty rowerowej:
1) ukończone 10 lat,
2) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,
3) pozytywna opinia wychowawcy ucznia,
4) zdanie egzaminu teoretycznego mającego formę testu  zbudowanego z 25 pytań , sprawdzającego znajomość:
           a) przepisów ruchu drogowego, 
           b) znaków, sygnałów drogowych i ich hierarchii,
           c) zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
          d)pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
         e)podstawowe manewry na drodze, 
         f) pierwszej pomocy przedlekarskiej,
         g)budowa i konserwacja roweru.

Test teoretyczny musi być zaliczony na co najmniej 80%.

Uczeń ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego  -  test teoretyczny.


5) Zdanie egzaminu praktycznego obejmującego:
         a) przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
         b) jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie ósemki,
         c) jazda po wyznaczonym torze z przeszkodami,
         d) prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
         e) właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
         f)wykonanie manewrów: skręt w prawo, w lewo, zawracanie, omijanie, wyprzedzanie, wymijanie,
             włączanie się do ruchu,
         g) przedstawienie swojego pojazdu (sprawnego technicznie, wyposażonego w niezbędne  elementy),
            na którym zamierza jeździć.

Egzamin praktyczny musi być zaliczony na co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.


6) Do egzaminu za zgodą obojga rodziców może przystąpić uczeń, któremu do ukończenia 10 roku życia brakuje nie więcej niż trzy miesiące. Kartę rowerową wydaje mu się jednak dopiero z dniem ukończenia 10 lat.


6. Koordynatorem postępowania na kartę rowerową  jest  nauczyciel  techniki (w tym: wychowania komunikacyjnego).
Do jego zadań należy:
1) przechowywanie i udostępnianie uczniom indywidualnych arkuszy zaliczeń (załącznik nr 1), 
2) skompletowanie wypełnionych indywidualnych arkuszy zaliczeń wraz z fotografią. 
3) sporządzanie zbiorczych zestawień nazwisk uczniów, którzy spełnili warunki uzyskania karty rowerowej,
4)przygotowanie kart rowerowych do wydania,
5) koordynowanie działań nauczycieli realizujących elementy wychowania komunikacyjnego,
6) prowadzenie rejestru wydanych kart rowerowych, 
7) sporządzenie protokółu z przeprowadzonego egzaminu wraz z komisją,
8) przekazanie dokumentów do sekretariatu szkoły.

7. Terminarz zaliczeń na kartę rowerową:
Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

Część teoretyczna –test z wiadomości –odbywa się w terminie wyznaczonym przez koordynatora (kwiecień –maj) w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły.

Część praktyczna odbywa się na przygotowanym boisku szkolnym placu manewrowym w wyznaczonym terminie przez koordynatora (maj –czerwiec), w obecności komisji egzaminacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły.

Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin wraz z opiekunem pełnoletnim.

Kandydat powinien posiadać swój  kask oraz  rower wzorcowo przygotowany do użytku tj. sprawny technicznie i posiadający obowiązkowe wyposażenie.

Obowiązkowe załączniki do karty rowerowej należy składać do koordynatora dzień przed egzaminem praktyczym :
    - uzupełnione arkusze zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową
    -zdjęcie legitymacyjne podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem


8. Po odbiór dokumentu uprawnieni uczniowie mogą się zgłaszać w czerwcu do koordynatora lub sekretariatu szkoły. Szczegółowa data zostanie podana przez koordynatora .

Fakt wydania karty odnotowany zostaje w ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 

 Terminarz zaliczeń

Arkusz zaliczeń