JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI ::PRAWO - PRZYJAŹŃ - TOLERANCJA::100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Historia szkoły

Historia Szkoły


 ZARYS HISTORII I DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 -

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KŁODAWIE

W LATACH 1965 – 2005


Referat wygłoszony podczas uroczystości jubileuszowych z okazji 40 lecia szkoły

Autor – mgr Dagmara Rosołek


 „Aby mierzyć drogę przyszłą,

Trzeba pomnieć skąd się wyszło”

Cyprian Kamil Norwid

 

 

Powracając do przeszłości lepiej poznajemy siebie i tych, którzy nas otaczają. Szczególnie chętnie wracamy myślą do czasów szkolnych. Przed naszymi oczami przesuwają się barwne obrazy z przeszłości, przypominające wydarzenia i ludzi sprzed wielu lat. Ogarnia nas wzruszenie, zamyślamy się nad tym, co minione i nad dniem dzisiejszym.

W roku jubileuszowym, świętując 40 lecie naszej szkoły, mamy wspaniałą okazję do podsumowania i oceny jej działalności, trwale pisanej w dzieje naszego miasta, naszej „małej ojczyzny”, z którą jako naród tworzymy europejską wspólnotę.

40 lat szerzenia oświaty w tych murach wpisane zostało w wielowiekową, chlubną tradycję oświatową naszego miasta i jego historię.

 

Po II wojnie światowej, wraz z rozwojem Kopalni Soli Kłodawa, zwiększyła się liczba mieszkańców miasta a co za tym idzie, więcej było również dzieci w wieku szkolnym. Problemem stało się stworzenie wszystkim możliwości uczęszczania do szkoły. Częściowo sytuacja uległa poprawie, w 1957, kiedy przy Szkole Podstawowej nr 1 wybudowany został nowy pawilon szkolny.

Należy tutaj wspomnieć, że kierownictwo oraz nauczyciele tej szkoły, wykonali wiele prac wstępnych, związanych z powołaniem w naszym mieście drugiej wówczas szkoły podstawowej, czyli dzisiejszego Zespołu Szkół nr 2 w Kłodawie, szkoły, której jubileusz dziś świętujemy.

 

W kwietniu 1958 r., Polska Zjednoczona Partia Robotnicza ogłosiła hasło Władysława Gomółki, ówczesnego I sekretarza KC aby jubileusz Tysiąclecia Państwa Polskiego uczcić czynem, polegającym na wzniesieniu ze środków społecznych tysiąca szkół. Na początku lat 60-tych cały kraj obiegło hasło „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”, a już w 1962 roku powstał w Kłodawie Społeczny Komitet Budowy drugiej szkoły. Jego przewodniczącym został ekonomista z Kopalni Soli – mgr Ludwik Michalski. Komitet rozpoczął starania u władz powiatowych i wojewódzkich w Kole i Poznaniu o podjęcie decyzji w sprawie wybudowania w Kłodawie drugiej szkoły. I tak, w 1962 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego podjęło decyzję o jej budowie ze środków społecznych, zbieranych pod hasłem Szkół Tysiąclecia.

Budowa trwała od 1963 do 1965 roku. Do prac aktywnie włączyli się rodzice i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 1. Zakupami sprzętu i pomocy naukowych kierował Wydział Oświaty z Koła.

 

Wakacje 1965 roku to okres najbardziej intensywnych prac. Powołano wówczas kierownictwo szkoły oraz zespół nauczycieli i pracowników. Funkcję kierownika szkoły pełnił p. Walenty Mieleszczuk a jego zastępcą był p. Leon Jarząbkowski. Łącznie w szkole zatrudnionych zostało 24 nauczycieli, przeniesionych służbowo z innych, przede wszystkim kłodawskich placówek oświatowych. Sekretarką szkoły została p. Zofia Więckowska a woźną p. Jadwiga Murawiak.

W szkole utworzono 21 oddziałów. Uczniowie mieli do dyspozycji 17 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną z zapleczem, świetlicę i bibliotekę.

1 września 1965, przy licznym udziale przedstawicieli władz powiatowych i miejskich odbyła się pierwsza inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie.

Od 1966 roku, dzięki ofiarności i staraniom pracowników Przedsiębiorstwa Budowy, Kopalni Surowców Chemicznych, Oddziału Robót w Kłodawie, szkoła posiada Sztandar. Patronem szkoły został Aleksander Zawadzki. Od samego początku kształtowały się tradycje i ceremoniał szkolny, do którego wpisane zostało ślubowanie uczniów klas pierwszych, ślubowanie absolwentów, zapisy najlepszych uczniów w kronice szkoły, wręczanie odznak wzorowego ucznia, lekcje ze sztandarem i kronikami szkoły.

W 1974r., w związku ze zmianami w polskim systemie szkolnictwa, nasza szkoła staje się szkołą bazową w Kłodawskiej Zbiorczej Szkole Gminnej. Podporządkowane zostały jej filie w Krzykosach, Wólce Czepowej, Rycerzewie, w Lubońku, w Rysinach i Korzeczniku. W punktach filialnych dzieci uczyły się w klasach I – IV a później I – III. Uczniowie klas V- VIII byli dowożeni do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie, początkowo przyczepami traktorowymi a w późniejszym czasie szkolnymi autobusami.

Szkoły zbiorcze, decyzją władz naszego państwa zostały zlikwidowane z dniem 1 września 1984r.

W latach 1989 – 1991 w naszej szkole następuje znaczna wymiana kadry nauczycielskiej. Wielu nauczycieli przeszło na zasłużoną emeryturę.

 

Przemiany zapoczątkowane przełomowym rokiem 1989 w naszym kraju, są widoczne również w naszej szkole. Do siatki przedmiotów nauczania włączona zostaje religia, a w dniu 21 marca 1990 r., w uroczystym pochodzie z kościoła parafialnego, do szkoły zostały wprowadzone krzyże.

28 lutego 1991r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie, podejmuje uchwałę o rezygnacji z patrona szkoły Aleksandra Zawadzkiego.

 

Od 1 stycznia 1992r. organem prowadzącym szkołę zostaje Urząd Miasta w Kłodawie. W latach 1995 – 1999, dzięki decyzjom i zaangażowaniu ówczesnej Rady Miasta i Gminy Kłodawa, burmistrza p. Zdzisława Domańskiego oraz p. Cecylii Karoń – dyrektora naszej placówki, został przeprowadzony kapitalny remont budynku, który objął: wymianę tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę podłóg oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach szkoły. Szczególnie dużo środków finansowych pochłonęła przebudowa i wyposażenie kuchni i świetlicy, a także remont Sali gimnastycznej i dobudowa małej salki rekreacyjnej z zapleczem. We wszystkich salach lekcyjnych zostały wymienione krzesła i ławki uczniowskie a także inne meble. Ogólny koszt remontu naszej szkoły wyniósł około 857 tyś, a wyposażenie i pomoce dydaktyczne – ok. 200 tyś..

Od 1998r. w efekcie starań p. dyrektor Cecylii Karoń, mamy w szkole pierwszą w gminie i jedną z pierwszych w rejonie konińskim, pracownię komputerową z połączeniem internetowym.

Rok szkolny 1999/2000 rozpoczął w naszym kraju reformę szkolnictwa. Dotychczasowy system zastąpiono nowym, w którym po sześcioletniej szkole podstawowej uczniowie rozpoczynają naukę trzyletnim gimnazjum.

W dniu 15 marca 1999r. Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie zostaje utworzone Gimnazjum nr 2 w Kłodawie. Nasza szkoła staje się Zespołem Szkół nr 2 w Kłodawie, w skład, którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Kłodawie.

W pierwszym roku dojeżdżali do naszego gimnazjum również uczniowie z obwodów Szkoły Podstawowej w Górkach i Wólce Czepowej.

Historycznym momentem było przystąpienie po raz pierwszy uczniów szkoły podstawowej do sprawdzianu po klasie VI w dniu 10.04.2002r. oraz uczniów gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej w dniach 14 i 15.05.2002r.

 

Szkoła spełnia fundamentalną rolę w życiu każdego człowieka i w lokalnym środowisku. Ważne jest, aby życie w szkole nie zamierało wraz z ostatnim dzwonkiem, ale tętniło pełnią poprzez funkcjonowanie i działalność wielu organizacji, kół zainteresowań, zajęć rozwijających talenty i pasje uczniów.

W latach 1975 – 1991 szczególne miejsce w rozwijaniu zainteresowań uczniów odgrywało Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Z ważniejszych sekcji tego ogniska należy wspomnieć działającą przez kilka lat sekcję fotograficzną czy filatelistyczną. W innych uczniowie mogli nauczyć się podstaw techniki, haftowania, kroju, szycia oraz malowania.

W 40 letniej historii naszej szkoły niezwykle ważne miejsce w procesie wychowawczym zajmował i zajmuje Związek Harcerstwa Polskiego. Pionierami, którzy założyli pierwsze drużyny ZHP w naszej szkole byli: p. Jadwiga Kaniok i p. Zdzisław Adamkiewicz. Znaczącym dorobkiem naszych harcerzy było prowadzenie różnorodnych form letniego wypoczynku dla uczniów, gdzie szczególnie zasłużyła się p. Zofia Sukienniczak.

W 1970r. nauczyciele i instruktorzy ZHP zaprojektowali i funkcjonalnie zagospodarowali harcówkę, gdzie odbywały się zajęcia zastępów drużyn oraz posiedzenia władz harcerskich. Na kartach historii naszego szczepu zapisała się uroczystość z dnia 18.09.1986r., podczas której Hufcowi ZHP w Kłodawie nadano imię „Białych Górników”.

Szczególnym osiągnięciem harcerskim jest zespół artystyczny „Czarne Jagody”, działający w latach 1976 – 1991. Młodzi artyści z naszej szkoły, pod nieocenionym kierunkiem p. Marii Zawieruchy – Kusztal, występowali na wszystkich szkolnych i miejskich uroczystościach. Tradycję artystyczną kontynuował zespół „Do – Re – Mi”, prowadzony przez panie: Zdzisławę Sikorską, Anetę Markowską i Annę Pabjańczyk – Kujawę. Obecnie w szkole działa zespół artystyczny ART, pod kierunkiem p. Małgorzaty Siwińskiej.

Nie sposób wymienić tu wszystkich drużynowych, aktywnych działaczy ZHP, animatorów harcerskiej kultury. Wszyscy jednak pozostają w pamięci i sercach rzeszy zuchów, harcerek i harcerzy.

Wysiłek odrodzenia harcerskiej tradycji w kłodawskiej „dwójce” podjęły panie Jolanta Szadkowska i Aneta Markowska. Powstała w 1999r. drużyna harcerska uczestniczy w życiu szkoły i społeczności lokalnej. W lutym 2004 z inicjatywy naszej drużyny zorganizowany został Złaz Drużyn Harcerskich z terenu miasta i gminy Kłodawa.

Ważne miejsce w życiu szkoły zajmuje również Samorząd Uczniowski, który aktywnie działa od samego początku jej powstania. Działając w imieniu i na korzyść uczniów, Samorząd reprezentuje szkołę w ważnych uroczystościach w środowisku i organizuje życie kulturalne w szkole, czyli przygotowuje apele, dyskoteki i inne formy spędzania czasu przez uczniów. Szczególnie cenny jest udział Samorządu Uczniowskiego w ogólnopolskich akcjach, takich jak „Przedświąteczna Zbiórka Żywności”, „Podziel się swoją paczką” czy „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Podejmowanie są także inicjatywy na rzecz fundacji pomagających dzieciom, czy zbiórka makulatury. Opiekun uczniów realizujących zadania w ramach Samorządu Uczniowskiego, wybierany jest w demokratycznych wyborach przez społeczność uczniowską. Na przestrzeni lat opiekunami byli: p. Czesława Pecyna, p. Zofia Sukienniczak, p. Jadwiga Kaniok, p. Ewa Nowak, p. Ilona Perlic, p. Olga Kuśmierkiewicz – Rogaczewska i obecnie - p. Katarzyna Bauer.

Do 2002r. w szkole działała również Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka”. Kierowały jej pracami: p. Danuta Kaftan, p. Jadwiga Grabowska, p. Małgorzata Ignaczak, p. Barbara Sztąber.

Inną ważną organizacją była Szkolna Kasa Oszczędności, prowadzona przez p. Annę Mieleszczuk i p. Hannę Witkowską.

W dniu 18.01.1966r. na zebraniu młodzieży zostało założone Szkolne Koło Sportowe – SKS. Sukcesy odnoszone na tym polu, poprzedzone były przygotowaniem odpowiedniej bazy, czyli zbudowaniem boisk, zakupem sprzętu, zagospodarowaniem sali gimnastycznej. Nieocenione jest tu również zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego – p. Zdzisława Adamkiewicza, p. Zofii Sukienniczak, p. Jadwigi Grabowskiej, p. Tomasza Siwińskiego, p. Barbary Sztąber i p. Katarzyny Bauer. W latach 60 tych szczególne osiągnięcia zapisane zostały na koncie naszej szkoły w piłce siatkowej i koszykowej dziewcząt i chłopców. Od lat 70 tych domeną naszych uczniów jest tenis stołowy, w którym zajmowali pierwsze miejsca, najpierw na szczeblu województwa konińskiego, a obecnie Wielkopolski. Nasi absolwenci odnosili również sukcesy w skali kraju. W 40 letniej historii naszej szkoły na koncie zasług i aktywności nauczycieli wychowania fizycznego, należy zapisać organizację imprez i zawodów sportowych takich jak: biegi przełajowe, gminne zawody w czwórboju lekkoatletycznym, szkolne igrzyska młodzieży, biegi z okazji Dnia Niepodległości, Święto sportu szkolnego, biwaki i rajdy turystyczne.

Upowszechnianiem zasad humanitaryzmu, propagowaniem profilaktyki zdrowotnej, praktyczną nauką zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz organizowaniem akcji charytatywnych, zajmuje się w naszej szkole Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża, obecnie prowadzone przez p. Ewę Nowak. Działa od początku powstania szkoły. Wcześniej funkcje opiekunów pełniły panie: Zofia Gadomska, Czesława Ogorzelska i Anna Rosiak. Członkowie PCK biorą udział w konkursach zdrowotnych o charakterze plastycznym, teoretycznym i praktycznym i zajmują w nich czołowe lokaty na szczeblu powiatu i województwa. PCK jest organizacja masową, co roku zapisuje się do niej ok. 100 uczniów naszej szkoły.

W 2002r. Zespół Szkół nr 2 w Kłodawie, przy sugestii absolwenta naszej szkoły, p. Adama Malińskiego, nawiązał współpracę z Paul Gerhardt Schule w Dassel. Zaangażowanie dyrekcji naszej szkoły: p. Cecylii Karoń, p. Joanny Przybylskiej i p. Jana Mikołajczyka oraz nauczycieli, przede wszystkim języka angielskiego, zaowocowało trzykrotną wymianą polsko – niemieckiej młodzieży. Celem prowadzonej akcji jest integracja, poznanie historii, kultury i tradycji naszych narodów, propagowanie idei zjednoczonej Europy oraz rozwój komunikacji w języku angielskim.

Pierwsza wymiana miała miejsce w roku szkolnym 2002/2003 i zorganizowana została dzięki współpracy wszystkich szkół gminy Kłodawa. Opiekunem wymiany była p. Monika Kacprzak – Szurgot. W drugiej wymianie opiekunami były panie: Ilona Perlic i Wioletta Dopierała, a wzięło w niej udział 21 uczniów. Po raz trzeci uczniowie wyjechali do Dassel i gościli swoich niemieckich kolegów, w roku szkolnym 2004/2005. W wymianie tej uczestniczyli także uczniowie z Zespołu Szkół nr 1, Gimnazjum w Babiaku oraz Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wólce Czepowej.

W roku szkolnym 2002/2003 p. Dagmara Rosołek z grupą uczniów gimnazjum, z poparciem dyrekcji i grona pedagogicznego, utworzyła Szkolny Klub Europejski „Eurostrada” przy Zespole Szkół nr 2 w Kłodawie. Za swoje motto uczniowie przyjęli słowa: „Trzeba się uczyć – aby znać. Trzeba iść – aby dojść”. Ważnym wydarzeniem w historii Klubu, jak i całej szkoły, była uroczystość oficjalnego otwarcia, w dniu 16.04.2003r., w obecności przedstawicieli środowiska lokalnego i władz samorządowych.

Działalność Klubu skierowana jest na poszerzanie wiedzy uczniów o Europie i Unii Europejskiej. Członkowie uczestniczą w lokalnych uroczystościach, organizują konkursy wiedzy na temat zjednoczonej Europy, prowadzą zajęcia w klasach najmłodszych oraz organizują Dzień Europejski. Ciekawym elementem aktywności jest włączanie się do ogólnopolskich i ogólnoeuropejskich akcji, takich jak” Młodzi Głosują”, „Moja szkoła w Unii Europejskiej”, „Od Moneta do monety”, „Dzień Wiosny w Europie”. W roku szkolnym 2003/2004 wydzielona została sekcja szkoły podstawowej Klubu, której opiekunem jest p. Wioletta Godlewska.

 

Dzięki działalności kół przedmiotowych nasi uczniowie mogą rozwijać i doskonalić swoje zainteresowania, zdolności i pasje. Atrakcyjną formą zdobywania i wiedzy i wrażeń są wycieczki szkolne. Uczniowie poznają nie tylko walory polskiego krajobrazu i rodzimy dorobek historyczno – kulturowy, ale również wyjeżdżają na zagraniczne wycieczki do naszych sąsiadów: Słowacji, Niemiec, Czech. Podczas wyjazdów do kina i teatru obcują z pięknem polskiej literatury.

                        

Niezwykle ważnym źródłem informacji i doznań emocjonalnych są spotkania z ciekawymi ludźmi. W ostatnim dziesięcioleciu gościliśmy w naszej szkole, między innymi: Dyrektora Kopalni Soli „Kłodawa” p. Andrzeja Sadowskiego, emerytowanego nauczyciela kłodawskich szkół i autora książki „Polonia nieznana” p. Mieczysława Łozińskiego, działaczy Związku Sybiraków Koła Terenowego w Kole panów: Wiesława Sitowskiego i p. Tadeusza Bieniasa, żołnierza Armii Krajowej i uczestniczkę powstania warszawskiego p. Krystynę Kaniok, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Ireneusza Niewiarowskiego, Burmistrza Kłodawy p. Zdzisława Domańskiego. Podczas lekcji wychowawczych uczniowie mogli również spotkać się z regionalistą i emerytowanym dyrektorem naszej szkoły p. Janem Grzegorzewiczem, wieloma innymi emerytowanymi nauczycielami oraz przedstawicielami kłodawskich zakładów pracy i władz miasta.

 

Wśród uczniów klas III gimnazjum szeroko prowadzona jest orientacja zawodowa. Gościmy w szkole przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych z powiatu i uczestniczymy w Drzwiach Otwartych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. W ramach programów profilaktycznych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów dużą rolę odgrywają również spotkania z policją i strażą pożarną.

 

Jednym z głównych zadań współczesnej szkoły jest kształtowanie u uczniów pozytywnego stosunku do przeszłości narodu i państwa, dumy z osiągnięć i kultury. Szczególnego znaczenia nabiera dziś edukacja regionalna. Uczniowie na lekcjach historii, godzinach wychowawczych i podczas różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, poznają historię i współczesność Ziemi Kłodawskiej. Pod opieką nauczycieli historii odwiedzają kłodawskie cmentarze, groby wybitnych mieszkańców Kłodawy, miejsca pamięci, zabytki, gromadzą pamiątki, pielęgnują tradycje obchodów ważnych rocznic państwowych i lokalnych.

Propagowanie wiedzy o regionie przyniosło wymierne efekty, podczas pierwszego konkursu „Poznajemy Historię i Współczesność Regionu Kłodawskiego”, gdzie zarówno w kategorii szkół podstawowych jak i gimnazjów, nasze uczennice zajęły dwie pierwsze lokaty w gminie.

 

W 40 letniej historii szkoły organizowaliśmy wiele imprez i uroczystości, które odbiły się echem w środowisku lokalnym. Warto tutaj wymienić choć kilka z nich.

W dniu 2 czerwca 1968r., 700 osobowa grupa dziewcząt i chłopców naszej szkoły ćwiczyła z towarzyszeniem orkiestry dętej Kopalni Soli „Kłodawa”, na stadionie miejskim w Kłodawie.

W dniu 9.05.1970r. nasz szczep ZHP zorganizował po raz pierwszy w Kłodawie na Placu Wolności apel poległych, w którym udział wzięło 250 członków ZHP oraz kombatanci II wojny światowej.

W 1972r. zorganizowano w naszej szkole wystawę postępu technicznego, podczas której zgromadzono wiele nowoczesnych wówczas pomocy dydaktycznych i środków audiowizualnych.

Rok 1995 to przede wszystkim organizacja jubileuszowych obchodów 30 lecia szkoły.

1.12.1999r. podczas uroczystości oddania szkoły po kapitalnym remoncie mogliśmy podziękować wszystkim ,dzięki którym, szkoła nabrała nowego oblicza.

15.11.2000r. gościliśmy w naszej szkole działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas Jubileuszu 95 lecia ZNP.

8.05.2001r. organizowaliśmy powiatowe obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża.

Ważnym i pełnym nowych doznań wydarzeniem była wizyta niemieckich pedagogów z zaprzyjaźnionego Gimnazjum w Dassel, w dniach od 23 do 25 listopada 2001r..

W roku 2002 byliśmy organizatorami gminnych obchodów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Gościliśmy również w murach naszej szkoły innych gości spoza naszego kraju.

W 1976r. w szkole przebywała prof. Dorota Pieniądz z USA, która chciała poznać polską szkołę w małym miasteczku.

21.04.1979r. podejmowaliśmy grupę czechosłowackich pionierów a 29.04.1994r., uratowane tablice nagrobne z cmentarza żydowskiego w Kłodawie oglądała delegacja Żydów francuskich i niemieckich, których rodzice przed wojną mieszkali w Kłodawie.

25.03.1998r. przebywała u nas delegacja z Węgier, w ramach współpracy między Kuratorium Oświaty w Koninie i władzami oświatowymi miasta Gyor.

 

Czterdzieści lat w życiu człowieka to wiek dojrzały, czas stabilizacji, rozwagi ale i gotowości do podejmowania nowych wyznań. A w szkole? Jej dojrzałość mierzy się osiągnięciami i dokonaniami uczniów i absolwentów.

Szczególnie cieszy liczny udział z sukcesami naszych uczniów, w konkursach i olimpiadach na szczeblu gminy, powiatu, rejonu, województwa. Nie sposób wymienić tu wszystkich sukcesów i wszystkich uczniów, którzy na przestrzeni 40 lat rozsławiali imię szkoły i zajmowali wysokie lokaty. Ich nazwiska i osiągnięcia „złotymi literami” zapisane zostały na kartach kroniki szkoły.

Laureatami na szczeblu wojewódzkim byli uczniowie w konkursie matematycznym, języka polskiego, fizyki. Sukcesy odnosimy w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Konkursie Przyrodniczym „Salamandra”, Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej, Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i wielu innych konkursach tematycznych i artystycznych.

W ciągu 40 lat mury tej szkoły opuścili wspaniali ludzie. Co roku duża grupa uczniów kończy szkołę z wyróżnieniem.

Łącznie 8 letnią szkołę podstawową ukończyło 3 394 uczniów, 6 letnią szkołę podstawową – 311. Mamy też 343 absolwentów Gimnazjum nr 2 w Kłodawie.

Placówka nasza wyposażyła w podstawową wiedzę, wartości i umiejętności przyszłych lekarzy, nauczycieli, inżynierów, polityków, sportowców, księży. Często byli to wcześniejsi laureaci bądź finaliści licznych olimpiad przedmiotowych, konkursów i zawodów.

Podejmowane przez naszych absolwentów wybory życiowe porozrzucały ich po całym kraju i świecie, ale wielu także pozostało tutaj i przyprowadza do naszej szkoły swoje dzieci.

Od 1998r.,absolwent naszej szkoły p. Ireneusz Niewiarowski, funduje co roku nagrodę dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 

Historia szkoły to przede wszystkim historia ludzi, a więc uczniów, nauczycieli, pracowników, a także rodziców i ogromnej rzeszy przyjaciół. To właśnie dzięki nim trwa ona tyle lat i wypełnia swoje zadania w środowisku. Szczególne miejsce zajmują wśród nich kierownicy i dyrektorzy.

Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie, w latach 1965 – 1967 był p. Walenty Mieleszczuk.

Ważne miejsce w dziejach naszej szkoły i naszego miasta, zajmuje historyk, regionalista i działacz samorządowy p. Jan Grzegorzewicz. W okresie od 1967r. do 1970 pełnił on funkcję kierownika szkoły, w latach 1974 – 1984 był Gminnym Dyrektorem Szkół, a od 1984 do 1991r, kiedy to przeszedł na zasłużoną emeryturę, pełnił funkcję dyrektora szkoły.

Od 1970 do 1973r. kierownikiem naszej szkoły był p. Leon Jarząbkowski.

Od 1991r. stanowisko dyrektora szkoły piastowali kolejno: p. Jan Mikołajczyk (1991 – 1994), p. Ewa Nowak ( 1994 – 1995) i pani Cecylia Karoń, która obecnie pełni funkcje Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kłodawie.

Zastępcami kierownika i dyrektora szkoły w okresie 40 letniej historii byli: p. Leon Jarząbkowski, p. Stefania Adamkiewicz, p. Krzysztof Żarkiewicz, p. Tadeusz Lankiewicz, p. Andrzej Augustowski, p. Anna Hoffman i pełniący obecnie funkcje: p. Joanna Przybylska i p. Jan Mikołajczyk.

 

W czterdziestoletnim okresie istnienia szkoły łącznie pracowało w niej 180 nauczycieli. W sercach absolwentów pozostają jako odznaczający się pracowitością, surowością, autorytetem, poczuciem humoru, dobrym sercem, pomysłami, do których potrafili przekonać i pociągnąć młodych ludzi. Wielu z nich nie ma już wśród żywych, ale dzięki naszej pamięci, są dzisiaj z nami, mamy w sercach ich nazwiska, a przed oczami twarze.

 

Specyficzny klimat szkoły, atmosferę codziennej pracy i utożsamianie się ze szkołą, można ocenić po latach. Wielu nauczycieli pracujących w tej szkole, to byli uczniowie. Wielu przebywa już na zasłużonej emeryturze, ci młodsi rozwijają i tworzą nową rzeczywistość, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, podnoszą swoje kwalifikacje podejmując studia podyplomowe, uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach szkoleniowych i kursach.

 

Znaczny wkład pracy w rozwój, prawidłowe i sprawne funkcjonowanie naszej szkoły wnieśli także pracownicy administracji i obsługi, szkolnej służby zdrowia, pracownicy kuchni.

Nad sprawami finansowymi szkoły do 1974r. pieczę trzymała p. Barbara Paluszewska, a następnie, do dnia dzisiejszego, p. Janina Tomczyk. Sprawy kadrowe obecnie prowadzi p. Katarzyna Urbaniak. Od 1976r. sekretariat szkoły funkcjonuje dzięki p. Antoninie Nowak.

Nad prawidłowym procesem dożywiania naszych uczniów czuwały w historii szkoły panie: Kazimiera Jerzmanowska, p. Janina Dorabialska, p. Teresa Majchrzak, p. Teresa Plaza, i dziś p. Aneta Rezler.

Przez długie lata uczniowie byli także objęci opieką stomatologiczną i lekarską. Dziś szkolną służbę zdrowia reprezentuje p. Barbara Walczak.

Po wspomnianej już p. Janinie Murawiak, funkcję woźnej pełniła p. Teresa Frątczak, a obecnie p. Elżbieta Kubiś.

Warto jeszcze wspomnieć o utworzonej w 1966r. w naszej szkole Międzyszkolnej Świetlicy z Dożywianiem, której kierownikiem był p. Maurycy Mileszkiewicz.

Szkoła wiele zawdzięcza również pomocy Komitetu Rodzicielskiego i Rady Rodziców, sponsorów, organizacji i instytucji, z którymi współpracowała i współpracuje już przez 40 lat.

 

Przedstawiony przeze mnie rys historyczny zasygnalizował najistotniejsze fakty z życia szkoły. Nie sposób było wymienić wszystkich osób związanych ze szkołą, tworzących jej historię, przytoczyć wszystkich zaistniałych wydarzeń, osiągnięć w licznych dziedzinach. Miały i mają one istotne znaczenie i wpływ na wizerunek naszej szkoły w środowisku.

 

Historię tej szkoły tworzyli ludzie, których nazwiska figurują do dziś na kartach kronik, rejestrów, dokumentów oraz we wspomnieniach. Swoją ciężką pracą i zaangażowaniem wypracowali tradycje szkolne, do których dziś, w Roku Jubileuszowym się odwołujemy.

 

Ważne jest, aby pamiętać, przypominać i przybliżać młodym pokoleniom historię naszej szkoły, podkreślając zarazem jej niekwestionowany wkład, jaki wniosła i wnosi w rozwój lokalnej społeczności.